Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Авторски права и трудово правоотношение. Авторски права и договорът за изработка.

Съгласно постановките на ЗАПСП (в сила от 1993г.), чл. 5: автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон. Въпросът е, кои са тези случаи? Също така, законът изрично разграничава фигурите автор и носители на авторски права.

Авторското право възниква автоматично със създаване на произведението. Не е необходимо каквото и да било регистриране или удостоверяване от административен или друг орган. Авторското произведение се закриля от закона докато авторът е жив плюс 70 години (чл. 27. (1) ЗАПСП: Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.

(2) При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът по ал. 1 започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.)

При компютърните програми, създадени в рамките на трудово правоотношение – 70 години след разгласяване на програмата, съгласно чл. 28а на ЗАПСП.

четете още

Авторски права. Съвместно произведение и колективно произведение.

Съавторството е сложен и комплексен въпрос, който има законова регламентация в специалния Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП, в сила от 01.08.1993г.).

Съгласно уредбата (гл. III, чл. 8, ЗАПСП, Съавторство): Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение.

За всяко използване на произведението и за преработването му е необходимо съгласието на всички съавтори. При липса на съгласие между съавторите въпросът се решава от съда. След като е дадено съгласие за използване на произведението по определен начин или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без основателна причина да се противопостави на следващото му използване по същия начин.

четете още

Информационна брошура – авторски права?

Информационна брошура – авторски права?

Авторското право, съгласно българското законодателство, закриля авторските произведения без каквито и да било формалности или изисквания за регистрация. Авторското право възниква за автора със създаване на произведението, като защитава дори както публикувани, така и непубликувани произведения.

Ако брошурата съдържа факти и информация – авторско право не може да съществува върху самите факти и информация, но защитава съставителството, т.е. начина, по който е подбрана, подредена, класифицирана и т.н. информацията вътре.

четете още

Основни въпроси на авторското право и регламентация на издателския договор по ЗАПСП

Законът за авторското право и сродните му права (В сила от 01.08.1993 г.) урежда основните въпроси на авторското и сродни на авторското права по един съвременен и достатъчно адекватен начин. Основно положение е, че авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор. Авторските права са наследими – след смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му.

Използването на дадено авторско произведение може да се преотстъпи с изричното и писмено съгласие на автора – чрез договор.

С договора за използване на произведението авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение. Когато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица.

четете още

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани


Блог абонамент