Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

ИМПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

ИМПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ 

 

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева 

Задължителна и най-важна част от процедурата по развод по взаимно съгласие и изготвянето на споразумение, което да бъде утвърдено от съда като законосъобразно. Именно, защото съдът следи служебно за законосъобразността на споразумението преди да го утвърди и допусне развод, неговото съдържание е от голямо значение. Налице са императивни изисквания на закона към съдържанието на споразумението, но пък има и възможност с него да бъдат уредени и други въпроси, освен изрично изброените в чл. 51 СК (т.нар. минимално съдържание).  

Съдът утвърждава споразумението на страните по чл.51 от СК, само когато то отговаря на законовите изисквания и допуска развод. Без законосъобразно съдържание на споразумението, съдът не може да допусне развода. 

Минималното съдържание и задължителният кръг въпроси, по които трябва да е изразено съгласие между съпрузите, които се развеждат е следното:   

  • Местоживеенето на децата; 
  • Упражняването на родителските права; 
  • Личните отношения; 
  • Издръжката на децата; 
  • Издръжката между съпрузите; 
  • Ползването на семейното жилище; 
  • Фамилното име; 

Клаузите, с които съпрузите се съгласяват, трябва да са така ясно и недвусмислено написани, че да могат да бъдат принудително изпълнявани и да не може да има неясното или съмнение относно съдържанието – напр. размерът на издръжката следва да е ясно определен, датата от която се дължи и на която следва да се заплаща, режимът на лични отношения трябва да е прецизен и ясен, без условности или неясноти и плаващи изисквания към правото на осъществяването му (напр. „след договаряне“, „ако може“, „ако родителите се договорят за среща с детето“ и пр. са абсолютно недопустими) и т.н. 

Споразумението се утвърждава от съда, след като служебно провери дали са защитени интересите на децата, като може да поиска и становище от дирекция „Социално подпомагане“. 

Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод. Ако споразумението отговаря на императивните изисквания на закона и на интересите на децата, съдът излиза с решение в две части: 

  • Допуска развод между съпрузите на основание тяхното сериозното и непоколебимо  взаимно съгласие; 
  • Утвърждава споразумението между тях; 

Важно е да се подчертае, че по въпросите за местоживеенето,упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се иска изменение при наличие на действително изменение на обстоятелствата, съгласно нормата на чл. 51, ал. 4 на СК. Другите въпроси не могат да се пререшават. Възможността за преразглеждане на въпросите касаещи упражняването на родителските права и издръжката на децата е заради това, че тези въпроси са решени към момента на постановяване на решението. Настъпването на промяна в обстоятелствата и отношенията, имащи значение за решаването на тези въпроси е основание да се иска тяхното пререшаване, така че интересите на децата да бъдат защитени. Разбира се, необходимо е да бъде доказано, в какво са изразяват променените обстоятелства и тяхното значение, след което въпросът за упражняването на родителските права се решава от съда съгласно нормите на чл. 59 от СК. 

 

#развод #развод по взаимно съгласие #споразумението при развод по взаимно съгласие 

 


Коментари


Все още няма коментари за “ИМПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ”

Напишете коментар
Последни статии


четете още
четете още
четете още
четете още
четете още

Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани