Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Обнародвани в ДВ брой 23 от 14.3.2020 г. са промените в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Промените касаят документите, които се прилагат към заявление № Г2 за обявяване на годишните финансови отчети.

  • 1. В чл. 62а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:

„2. декларация от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството по образец съгласно приложение № 3;“.

  1. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:

„3. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 4 и § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.“

  • 2. Приложението към чл. 6, ал. 1 по образец № Г2 се изменя така:
  • 3. Създава се приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2:

„Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Долуподписаният (ата)………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. ,

                       (име, презиме, фамилия)

(ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане на чужд

гражданин)………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….. ,

законен представител на……………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(наименование на предприятието)

с ЕИК/БУЛСТАТ……………………………………………………… ,

на основание чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за счетоводството

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен предприятие е:

  1. микропредприятие по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството;
  2. малко предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството;
  3. средно предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за счетоводството.

(ненужното се зачерква)

Представеният за обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за ……………. г. е приет от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството.

При определяне на категорията на предприятието са спазени изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. ………………..

дата: …………….

Декларатор: ………………………“

Заключителна разпоредба

  • 4.Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

 

Линк към Държавен вестник брой 23 от 14.3.2020 г.:


Коментари


Все още няма коментари за “Промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел”

Напишете коментар




Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани