Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Нормативни актове за културното наследство

PЕГЛАМЕНТ No 391192 НА СЪВЕТА (EИО), относно износа на културни паметници

Всеобща декларация за правата на човека

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

ЗАКОН ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ ФОНДОВЕ

КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО ОТ ФОРМИ НА КУЛТУРНО ИЗРАЗЯВАНЕ

КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО

КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ЗАБРАНА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН ВНОС, ИЗНОС И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

НАРЕДБА № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система Археологическа карта на България

НАРЕДБА № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности

НАРЕДБА № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър..

НАРЕДБА № Н-4 от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство

НАРЕДБА № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове

НАРЕДБА за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на …недвижими културни ценности

ПРАВИЛНИК за структурния състав и организацията на работа на Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от Закона за културното наследство

ПРАВИЛНИК за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ОБЩЕСТВОТО

Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати


Коментари


Все още няма коментари за “Нормативни актове за културното наследство”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани