Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

За мен


Снимка: авторът. Свети Константин-Кирил Философ: "Голи са без книги народите".

Снимка: авторът. Свети Константин-Кирил Философ: „Голи са без книги народите“.

Адвокат д-р Даниела Симеонова – Коруджиева е член на Софийската адвокатска колегия (САК) от 2011 г. Вписана е в Националния регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ, воден от Националното бюро за правна помощ (НБПП).

Завършила е специалност право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с две специализации – по правораздаване и публична администрация. Има и още една специалност – културология. Завършила е едногодишна следдипломна професионална квалификация по право на Европейския съюз в СУ „Св. Кл. Охридски“, Юридически факултет; Възпитаник е на Класическата гимназия с лицей „Св. Константин – Кирил Философ“.

Член на Софийската адвокатска колегия (САК).

Член на Софийска адвокатска колегия (САК).

Самостоятелна адвокатска практика започва от 2011 г. като преди това е работила в нотариална кантора, а била e и част от екипа на утвърдена адвокатска кантора, специализирана в гражданско право и преимуществено –  в изпълнителното производство. Била е стажант – юрист в Софийски градски съд. Дипломиран медиатор (посредник за извънсъдебно решаване на спорове), съгласно изискванията на Закона за медиацията (Съюз на юристите в България).

Образованието и опитът са предопределящи за избора на областите, в които практикува, а именно: семейно и наследствено право (предбрачни договори, правна защита и съдействие при развод (по исков ред или по взаимно съгласие), спорове за родителски права, производства за уреждане на родителските права и режима на лични отношения по СК между родители без брак, наследствени правоотношения, отказ от наследство, делби (съдебни, доброволни), трудово и осигурително право (защита при незаконно уволнение, нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство и др.), административно право и процедури (защита при административно-наказателни производства по ЗАНН и ЗДвП, защита при административни производства по АПК, ЗУТ, ЗКН и други специални закони и др.), културното наследство (процедури по ЗКН, идентификация и регистрация на културни ценности, съгласувателни режими на недвижими имоти – паметници на културата и др.), авторско право и право на интелектуалната собственост (закрила на авторски права по ЗАПСП, лицензионни договори, лицензионни режими, продажба на имуществени авторски права, защита и сделки със софтуерни продукти, патентно право и др.), както и гражданско право, облигационно право (договорно право, потребителски договори,  защита по Закона за енергетиката и енергийната ефективност, правна защита и съдействие при сделки и договаряне при договори с общи условия с дружества – монополисти, изпълнително производство и др.), т.нар. медицинско право (гражданска отговорност на лекари и лечебни заведения при деликт; и административно-наказателна отговорност), вещно право (предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, правна защита и съдействие при сделки с недвижими имоти, ипотеки, вписвания, процедури по ЗУТ /търпимост и др./),  търговско право (регистрация на търговски дружества (и юридически лица с нестопанска цел), търговски сделки, прехвърляне на дружествени дялове, оспорване на решения на общото събрание на търговско дружество и др.).

Владее английски език (специализирала е юридически английски, възпитаник на Bulgarian Idlo Alumni Association (асоциация на Международната организация за развитие на правото /IDLO/ – Рим).  BEC (Business English Certificate), Cambridge, 2017;

Защитила е докторска дисертация след редовна докторантура по направление културно наследство в СУ  „Св. Климент Охридски“  за придобиване на образователна и научна степен доктор.

Адвокат Коруджиева е автор на публикации в областта на правото, културните права, стипендиант и финалист за 2010г. на Европейската културна фондация (European Cultural Foundation; CPRA Award finalists 2010) за млад изследовател в областта на културното наследство и политика. Участник е в научни форуми и семинари, както в България, така и в чужбина. Хоноруван преподавател през зимния сместър на учебната 2016/2017 в Стопански факултет на ТУ – София.

Авторско изследване в областта на правните проблеми на културното наследство и законодателството за култура е представено публично на третото издание (2011) на международния форум – за Централна и Източна Европа за изследователи в областта на правната, политическата и социална теория (The 3rd CEE Forum Conference; Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists).

Адв. д-р Даниела Симеонова–Коруджиева е автор в блога за книги и критика Читателски дневник.

Адвокат Коруджиева

Адвокат Коруджиева

Награди:

Финалист 2010: Cultural Policy Research Award 2010 (European Cultural Foundation; Rksbankens Jubileumsfond; ENCATC);

Първа награда в Конкурс за иновативни идеи в областта на съдържанието и функционалността на продуктите на АПИС България, 2012;

Трето място в конкурс за научен доклад „Европейският контекст на съвременните правни проблеми“ на Фондация за развитие на търговското право, 2018;

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ НА АДВ. КОРУДЖИЕВА В  ДРУГИ ИЗДАНИЯ:

Недвижимото културно наследство – въпроси на териториалноустройствената защита е публикувана в бр. 52, година III, 30 дек. 2011, в-к Строител, специализирано издание на КСБ (в-к Строител);

Въпросът за фамилното име при развод. Анализ и преглед на задължителната съдебна практика на ВКС по новия Семеен кодекс (чл. 53 СК) Статията е публикувана за първи път във в-к  ”Съдийски вестник” (периодично издание на Съюза на съдиите в България), г. I, кн. 2/2012, стр. 118.

Позиция относно тълкуването на чл. 20 ал. 6 от ЗА Статията е публикувана за първи път в сп. Правен свят на 07 март 2012г;

Лихви или обезщетение – практически проблеми относно  т.н. „лихви  за забава“. Преглед на съдебната практика и  задължителната практика на ВКС по чл. 290 ГПК Статията е публикувана за първи път във в-к ”Съдийски вестник” (периодично  издание на Съюза на съдиите в България), г. I, кн. 3/2012, юли-септември 2012г.

Памет и културно наследство, сп. „Образование“, кн. 4/2010;

Фамилното име при развод. Статията е публикувана  в сп. Общество и право, кн. 8 от 2013;

Законосъобразно уволнение при съкращаване на щата: право на подбор или задължение за подбор, сп. Човешки ресурси, бр. 7/237/2014;

Закрила при уволнение на бременна работничка/служителка, сп. Човешки ресурси, бр. 9/239/2014;

Нищожните клаузи в трудови договори или допълнителни споразумения, сп. Човешки ресурси, бр. 3-4/244/2015;

Подборът. Неговото оспорване и доказване, сп. Човешки ресурси, бр. 2-3/2016

Дисонантно културно наследство – в контекста на проблемите на идентичността днес, сп. Индустриален мениджмънт, брой 1/2016, година 13, изд. на Технически университет – София, Стопански факултет;

Форми на дехуманизация поради свърхрегулация. Дехуманизация на споделената образност /Директива 2001/29/ЕК или дебатът за „селфи“-то/, издание на ТУ-София, 2017 , сб. с доклади от конференцията 20-21 окт. 2016 на ТУ-София, Стопански факултет, катедра Правни и хуманитарни науки.

Актуални проблеми на практиката по въпроса за т. нар. „споделено родителство“ или съвместно упражняване на родителски права, сп. Норма, брой 1/2017;

Обнародвани са измененията касаещи арбитражните производства и юрисконсултските възнаграждения, сп. Норма, брой 2/ 2017;

Отговорност на държавата за нарушаване правото на ЕС, сп. Норма, брой 5/2017;

Коментар на промените в ГПК, обн. ДВ бр. 86 от 27.10.2017 г., сп. Норма, бр. 11/2017;

Право на ЕС и сделки с културни ценности в България. Уредба и приложимо право, сп. Норма, бр. 4/2019;

Бележки относно някои въпроси в областта на закрилата на детето в светлината на новия Закон за социалните услуги и други актове,  сп. Норма, бр. 4/2020;

По въпроса за личното явяване пред съд при развод по взаимно съгласие в светлината на съвременните динамични обществено-икономически условия и гарантираната свобода на движение на хора, стоки, пари и капитали, сп. Норма, бр. 11/2020;

Абортът. Между забраната и правото. САЩ: отмяната на решението Роу с/у Уейд; България: културно-историческа промяна и правна уредба; сп. Норма, бр. 10/2022;

Културни, етически и правни проблеми на биомедицинските изследвания върху животни и новите виждания по въпросите за правата на животните и нормирането на минимални гаранции и механизми за защита; сп. Българска наука, бр. 161/2023;

Институционални и нормативни аспекти в опазването на културното наследство, в Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 177–190; 2023;

Юридическа антропология: Съдебната практика и законът около казуси с дисонантно културно наследство,  сп. Антроплогия/Anthropology, Vol. 10 (2) (2023) (46-69)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. Въпроси на нематериалното културно наследство в контекста на авторските права и правото на интелектуална собственост, сп. Норма, бр. 4/2024 стр. 44-81 (ISSN 1314 – 5118 online ISSN 1314 – 5126 print)

Участие в специализирани семинари и конференции:

2024

24 януари 2024 Хибриден семинар на тема: Измененията в Закона за авторското право и сродните му права, лектор: адвокат Ана Лазарова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

15 февруари 2024 Хибриден семинар на тема: Авторското право и изкуственият интелект – правни предизвикателства, лектор: адвокат Ана Лазарова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

30 април 2024 Семинар на тема: Права на добросъвестния и недобросъвестния владелец по отношение на необходими разноски, подобрения, плодове, ползване на вещта, придобиване по давност, лектор: доц. д-р Венцислав Л. Петров – адвокат от САК, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“;

28 май 2024 Heritage Agora. Communicating Dissonance., online event, организиран от Buzludzha Project Foundation;

29 май 2024 семинар „Измененията в Част VII на ГПК относно производствата по граждански дела с международен елемент“,  лектор доц. д-р Боряна Мусева, адв., организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“;

10 юни 2024 семинар Възстановяване на запазена част от наследство, лектор Доц. д-р Венцислав Л. Петров – адвокат от САК, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“;

19 юни 2024 хибриден семинар Големите данни и авторските права, лектор адв. Милена Модева, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“;

2023

25  януари 2023 Хибриден семинар на тема: Участие на адвокатите при медиация по семейноправни спорове, лектори: адв. Албена В. Пенова и адв. Йорданка Бекирска, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

17 февруари 2023 Конференция „Върховенството на закона и конституционната идентичност на Европейския съюз“, гост -лектор: Коен Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз; организирана от Българска асоциация за европейско право;

20, 23 февруари 2023 Хибриден семинар на тема: Предварителен договор – практически аспекти – I и II частлектор: съдия Калина Анастасова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

19-22 април 2023 Международна конференция Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2023), гр. Велико Търново, организиран от ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, ВУ „Св. св. Кирил и Методий“, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, България и др.

9 юни 2023 Семинар Въведение в интелектуалната собственост и ролята на Enterprise Europe Network в подкрепа на изследователските партньорства и технологичния трансфер, организиаран от Единен център за иновации на БАН;

21-22 юни 2023 Семинар на тема Искова защита на правото на собственост (ревандикационен иск, установителен иск за право на собственост, непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, негаторен иск, отрицателен установителен иск за собственост, иск за делба и иск за разпределение на ползването). Тълкувателна практика на ВКС – I и II част; лектор Борислав Белзазелков, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

26-27 юни 2023 Семинар на тема Съдебна делба – експертизи и особености на делбеното производство, свързани със страните и с предмета – I и II част; лектори съдия Камелия Маринова и съдия Светлана Калинова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

28 юни 2023 Семинар на тема „Отговорност за дефектни стоки“ , лектор: гл. ас. д-р Христина Танчева – адвокат от САК, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

6 октомври 2023 Научна конференция на тема „Правосъдие, власт и общество – исторически паралели“, орг. от Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

12 октомври 2023 Хибриден семинар на тема „Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – практически аспекти“, лектор адв. Елеонора Матеина, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

7-8 ноември 2023 Международна научна конференция Дебати в музеологията, организирана от ИЕФЕМ-БАН;

30 ноември – 1 декември 2023 „Heritage Forum: Management & Storytelling„/ Форум за културно наследство: управление и интерпретация, организирано от фондация „Проект Бузлуджа“ и се провежда с подкрепата на Френския институт в България, Посолството на Федерална република Германия в София и Британското посолство в София;

7 декември 2023 семинар Актуални проблеми на давността и перемпцията във връзка с Тълкувателно дело № 2/2023 г. по описа на ОСГТК на ВКС; Тълкувателно решение № 3 от 28.03.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2020 г., ОСГТК и Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС , лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК, организирано от ЦОА „Кръстю Цончев“;

2022

7 декември 2022 Семинар Правни проблеми на вписванията относно недвижими имоти. Преглед на актуалната практика на съдиите по вписванията и практиката на съдилищата. Подновяване и заличаване на вписвания, лектор: адв. Валя Гигова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

24-25 ноември 2022 Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Защитата от домашно насилие в гражданскоправен аспект: ЗЗДН и СК“, лектор: съдия Галя Вълкова; Семинар на тема: „Наказателноправни аспекти на домашното насилие“, лектор: съдия Мария Дончева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

7 март 2022 Семинар Проблеми на разноските по граждански дела; Лектор: адв. Анастас Пунев, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

2, 4, 8 март 2022 Семинар Доказване и доказателствени средства в гражданския процес. Критичен преглед на практиката на ВКС – I, II, и III част; Лектор: Ружа Иванова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

15 март 2022 Семинар Практически аспекти на бежанското право; Лектор: Илиана Савова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, НБПП и САК;

16  – 17 март 2022 Семинар Проблеми на въззивното обжалване на съдебни решения. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на въззивното обжалване – I и II част с лектор: доц. д-р Таня Градинарова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

21, 22, 23 и 24 март 2022 Курс по арбитраж в  четири части: Арбитражно споразумение; Компетентност на арбитражния съд; Арбитражно производство; Отмяна на арбитражно решение. Изпълнение; лектори: Ружа Иванова и Ал. Кацарски, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

25 март 2022 Семинар Отмяната на мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти – практически аспекти във връзка с Решението на КС по к.д. № 16/2021 г. с лектор: адвокат Валентина Бакалова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

19 април 2022 Семинар Правен режим на криптовалутите с лектор: адв. Жулиета Мандажиева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

20 – 21 април 2022 Семинар Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД и чл. 89 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори. Прекратяване на търговски договори поради непреодолима сила и стопанска непоносимост – I и II част, с лектор: съдия Кр. Машев, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

28 април 2022 Семинар Отговорността на държавата за вреди вследствие на нарушение правото на ЕС. Производство, особености, коментар на съдебната практика. Лектор: съдия Николай Ангелов; организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

29 април 2022 Семинар Нелоялни търговски практики – изисквания на гл. четвърта, раздел III от Закона за защита на потребителите и Директива 2005/29 (ЕО), с лектор: адв. Огнян Варадинов; организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

3 – 4 май 2022 Семинар Възстановяване на запазена част – различни хипотези – I и II част, с лектор: съдия Михаил Малчев, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

16 май 2022 Семинар Спиране на исковото производство; Лектор: адв. Анастас Пунев, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

19 май 2022 Семинар  Защита на правото на личен живот през призмата на ЕКПЧ и Хартата и в контекста на приложението на ОРЗД и Директива 680/2016; Лектор: Николай Ангелов, съдия в АССГ, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

30 май 2022 Семинар  Договорът за наем – практически аспекти. Преглед на съдебната практика; Лектор: съдия Стилияна Григорова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

6 – 15 юни 2022 Специализиран курс по семейно право. Лектори: съдия Албена Ботева; съдия Галя Вълкова; д-р Анета Атанасова и д-р Елена Михайлова;  съдия Михаил Малчев; доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК; организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

16 юни 2022 Кръгла маса на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“. Организирана от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в партньорство с Посолството на Кралство Нидерландия в България.

20 юни 2022 Семинар  Европейска реформа на авторското право с Директива (ЕС) 2019/790; Лектор: адвокат Ана Лазарова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

21 юни 2022 Семинар  Защита при неизпълнение на договор; Лектор: адвокат Христина Танчева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

2021

30 септември 2021 Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: Учредяване и недействителност на учредяването на търговски дружества. Непарична вноска, лектор: доц. д-р Николай Колев, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

22-23 юли 2021 Dissonant Heritage Conference, организирана от Национални комитети на ИКОМОС България и Германия; в сътрудничество с Международните научни комитети на ИКОМОС за наследството от 20 век (ISC20C), за културен туризъм (ICTC) и за историческите градове и селища(CIVVIH), Европа Ностра и др.

30 юни 2021 Семинар Електронно правосъдие и електронно управление. Промени в ГПК, АПК и ЗСВ; Лектор: съдия Калина Анастасова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

23 юни 2021 Семинар Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти; Лектор: съдия Красимир Машев, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

11 юни 2021 Конференция Националните съдилища и правото на ЕС; организирана от Българска асоциация по европейско право (BAEL) и Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

9 юни 2021 Семинар Актуални проблеми по ЗОДОВ. Преглед на съдебната практика; Лектор: съдия Ст. Григорова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

26 май 2021 Семинар Изпълнително производство по ГПК; Лектор: съдия Борислав Белазелков, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

19 май 2021 Семинар Касационно производство по ГПК; Лектор: съдия Борислав Белазелков, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

14 януари 2021 Уебинар Актуални проблеми на заповедното производство след измененията на ГПК със ЗИДГПК, обнародван в бр.100/2019г. Анализ на съдебната практика; Лектор: адв. Валя Гигова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

2020

23 януари 2020 Семинар Осигурителен стаж. Установяване по съдебен ред; Лектор: гл.ас. д-р Цвета Попова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

30 януари 2020 Семинар Нова уредба на брачните дела и делата относно родителска отговорност съгласно Регламент Брюксел IIb. Актуална съдебна практика на Съда на ЕС и българските съдилища; Лектор: доц. д-р Боряна Мусева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

31 януари 2020 Семинар Процесуални аспекти при дела с вещноправен характер; Лектор: съдия Калина Анастасова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

21 февруари 2020 Семинар Работилница за писане на искови молби – съвместен семинар на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и ЕЛСА – България; Лектори: адв. Цанко Иванов и адв. Тихомир Рачев;

27 февруари 2020 Семинар Имуществени отношения между съпрузи и бивши съпрузи с международен елемент (Регламенти 2016/1103 и 2016/1104); Лектор: доц. д-р Боряна Мусева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

6 март 2020 Конференция Защита на потребителя- големите стъпки в българското право и връзката им с правото на ЕС; организирана от Българска асоциация по европейско право и Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

22 октомври 2020 Семинар Актуални въпроси на отчуждителните производства по Закона за общинската собственост във връзка с прилагане на действащи подробни устройствени планове. Правила за уведомяване на засегнатите лица и защита на техните законни права и интереси в хода на отчуждителното производство. Ред за определяне на равностойното обезщетение. Правни проблеми при отчуждаване на заварени сгради и търпими строежи; Лектор: адв. Валентина Бакалова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

2019

5 февруари 2019 Семинар Измененията в Административнопроцесуалния кодекс; Лектор: съдия Юлия Георгиева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

12 март 2019 Семинар Актуални въпроси относно защитата и обработването на лични данни; Лектор: д-р Невин Фети, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

8 – 9 октомври 2019 Семинар Транспортни престъпления; Лектор: съдия Красимир Шекерджиев, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

11 октомври 2019 Семинар Медицинските грешки в практиката на ЕСПЧ; Лектор: адв. М. Шаркова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

15 октомври 2019 Семинар Актуални въпроси на тудовото законодателство; Лектор: адв. С. Нейкова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

21 – 22 октомври 2019 Семинар Актуални въпроси по прилагането на АПК. Новости в законодателната уредба. Искови производства по АПК – преглед на съдебната практика; Лектор: съдия Т. Куцарова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

14 ноември 2019 Семинар Неравноправните клаузи в потребителските договори; Лектор: съдия Емилия Василева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

19 ноември 2019 Семинар Възстановяване на запазена част от наследството – различните хипотези. Преглед на съдебната практика; Лектор: адв. Венцислав Л. Петров, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

17 декемврри 2019 Семинар Правни проблеми на чл. 414а и чл. 422 от ГПК. Преглед на относимата съдебна практика; Лектор: съдия Борислав Белазелков, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

2018

септември – януари 2019 Участие в продължаващо обучение по Медицинско право, лектор адв. Мария Шаркова, организирано от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

октомври-ноември 2018 Участие в Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания, лектор доц. д-р Маргарита Златарева, организирано от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ ;

март – декември 2018 Участие в Проължаващо специализирано обучение по права на човека по ЕКПЧ, лектори: Здравка Калайджиева, съдия в ЕСПЧ (2008-2015), адв. София Разбойникова, адв. Д. Екимова и др., организирано от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвемстно със САК;

март – декември 2018 Участие в Продължаващо специализирано обучение по вещно право за адвокати с практическа насоченост, лектори: Камелия Маринова – съдия във ВКС, Емануела Балевска – съдия във ВКС, Борислав Белазелков – съдия във ВКС, адв. Валентина Бакалова и други, организирано от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

22 март 2018 Семинар Новите промени в ГПК, лектор: съдия Албена Ботева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

15 март 2018 Семинар Новите промени в НПК, лектор: адв. Ина Лулчева, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

6 март 2018 Семинар Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила от 25.05.2018 г., лектор съдия Николай Ангелов, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

27 февруари 2018 Семинар Промените в уредбата на заповедното и изпълнителното производство от месец окт. 2017; Лектор: адв. Валя Гигова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

06 февруари 2018 Семинар Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 т. 2, предл. второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с актове на Съда на ЕС; Лектор: адв. Станислав Костов, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

24 януари 2018 Семинар Обезпечения в материалното право. Косвен иск по чл. 134 ЗЗД. Иск за обявяване на относителна недействителност по чл. 135 ЗЗД; Лектор: проф. дюн Иван Русчев, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

2017

13 декември 2017 Семинар Проблеми при вписванията в нотариалните книги; Лектор адв. Валя Гигова – член на ВАдвС, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

06  декември 2017 Семинар Отмяната на влезли в сила решения. Анализ на тълкувателно решение № 7/2014 от 31 юли 2017 г., ОСГТК на ВКС лектор: доц. д-р адв. Таня Градинарова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

29 ноември 2017 Семинар Противоречия в съдебната практика по прилагането на някои институти на ЗАНН; Лектор съдия Ваня Вълкадинова, съдия в АС – Благоевград, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

21 ноември 2017 Семинар Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент; Лектор доц. д-р адв. Боряна Мусева – член на САК, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

17 ноември 2017 Семинар Новите промени в Гражданския процесуален кодекс; Лектор адв. Валя Гигова – член на ВАдвС, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

16 ноември 2017 Семинар Някои въпроси във връзка с доказването в гражданския процес; Лектор адв. Ивайло Костов, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

31 октомври 2017 Семинар Защита на взискателя в изпълнителния процес при насочване на изпълнението върху имущество на длъжника, придобито по време на брака. Защита на съпруга на длъжника в изпълнителното производство; Лектор съдия Стиляна Григорова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

11 октомври 2017 Семинар Европейска заповед за плащане – издаване и изпълнение съгласно Регламент /ЕО/ 1896/2006 на ЕП и Съвета от 12.12.2006 г.; Практика на Съда на ЕС, лектор Емилия Василиев – съдия във вКС, оранизиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

22-23 юни 2017 Обучение „Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела – Регламент 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Европейска заповед за запор на банкови сметки. Европейска заповед за плащане“, организирано от Национален институт на правосъдието (НИП), съвеместно с Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

30 май 2017 Семинар Прекратяване на трудовото правоотношение и защита срещу него, лектор: проф. д-р Емил Мингов, оранизиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

20 април 2017  Семинар Актуални въпроси от практиката на Комисията за защита от дискриминация, лектор: доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, оранизиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

19 април 2017 Семинар Актуална практика на ВАС, ВКС и ЕСПЧ, свързана със Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Отговорност на държавата з авреди от нарушения на правото на Европейскя съюз, лектори: адв. Михаил Екимиджиев и адв. Катина Бончева, оранизиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

11 април – 12 април 2017 Семинар Актуални проблеми по исковете за защита правото на собственост, лектор: Камелия Маринова, съдия във ВКС, оранизиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

28 март 2017 Семинар Качествената медицинска помощ: гражданскоправни и адмнистративноправни аспекти. как да дефинираме и докажем оказването на (не)качествената медицинска помощ, лектор адв.Мария Шаркова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

16 март 2017 Семинар Сключване на договори по електронен път, лектор доц. д-р Таня Йосифова, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

6 март – 7 март 2017 Последните изменения на Търговския закон в частта за търговската несъстоятелност; Производство по стабилизация на търговеца, лектор: Костадинка Недкова, съдия във ВКС, оранизиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

28 февруари 2017 Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чужди търговски регистри и портали, лектор: доц. д-р Боряна Мусева, адвокат от САК, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

24 януари 2017 Семинар Новите изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър, лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на АССГ, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

2016

2016 октомври Участие в конференция „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество, Теоретичен семинар,  ТУ-София, Стопански факултет, катедра Правни и хуманитарни науки;

20 октомври 2016 Семинар Поддържане на кадастралната карта в актуалнио състояние по административен ред. Предоставяне на административни услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с упражняването на вещните права, лектор: Валентина Бакалова, адвокат от Софийска адвокатска колегия, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

06 октомври 2016 Семинар Оспорване на индивидуални административни актове, издавани от длъжностните лица на ТП на НОИ, лектор: Наско Станев, адвокат във Варненска адвокатска колегия, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

03 октомври 2016 Семинар Наказателноправен прочит на понятието „лекарска грешка“ – преглед на съдебната практика. Проблеми на доказването, лектор: Ангелина Лазарова, съдия в Апелативен съд – Варна, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

29 юни 2016 Семинар Застрахователните договори по новия КЗ и относимата практика на ВКС, лектор: Емилия Василева, съдия във ВКС, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

24 юни 2016 Семинар МЕДИЦИНСКАТА ОТГОВОРНОСТ (ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА и ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“) 2014 -2016г. ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет(ВАдвС) и Софийски адвокатски съвет(САС), с ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ЦОА „Кр. Цончев”.

23 юни 2016 Семинар Упражняване на роителските права и заместващото съгласие, лектор: Галя Митова, съдия в СГС, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

22 юни 2016 Семинар Нищожност на сделките, лектор: Стилияна Григорова, съдия в СГС, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

21 юни 2016 Семинар Специфични спорове и производства, свързани с наследяването, лектор: Светлана Калинова, съдия във Върховен касационен съд, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

15 юни 2016 Семинар Тълкувателно решение № 8/2014 г. на ОСГК на ВКС. Искове съвързани със спор з асобственост при непълноти и грешки в кдастралната карта, лектор: Борислав Белазелков, съдия във Върховен касационен съд, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

9 юни 2016 Семинар Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори, лектор: Красимир Машев, съдия в Софийски градски съд и преподавател в Национален институт на правосъдието, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

30 – 31 май 2016 Семинар Арбитражна компетентност – основание, проверки и последици от липсата й. Специфични особености на арбитражното производство и на арбитражното решение, лектор: Ружа Иванова, арбитър в Арбитражния съд при БТПП,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

19 май 2016 Семинар Защита на личните данни. Международен трансфер на лични данни, лектор: Диляна Гитева, член на изпълнителното бюро на Фондация „Български адвокати з аправата на човека“ и адвокат от САК,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

17 май 2016 Семинар Отговорност на юридическите лица по чл. 83а и сл. от ЗАНН, лектор: доц. д-р Ралица Илкова, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

11 май 2016 Семинар ТР № 4/2014, ОСГК, ТР № 8/2014 г. Способи за придобиване право на собственост. Защита на правото на собственост, лектор съдия Теодора Гроздева, съдия във Върховния касационен съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

26 април 2016 Семинар Спецификата на процеса по Закона за защита от дискриминация, лектор Анели Чобанова, адвокат от Софийска адвокатска колегия,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

6 април 2016 Семинар Способи за придобиване на право на собственост и други вещни права в светлината на новата тълкувателна практика на ВКС, лектор Валя Гигова, адвокат от Софийска адвокатска колегия,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

5 април 2016 Семинар Въпроси на търговската несъстоятелност, лектор Нели Маданска, зам.-директор на Национален институт на правосъдието,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

28 – 29  март 2016 Семинар Актуални въпроси на делбеното производство, лектор Светлна Калинова, съдия във Върховен касационен съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

27 януари 2016 Семинар Преглед на основните положения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, лектор Николай Ангелов, съдия в Административен съд – София,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

16 февруари 2016 Семинар Актуални въпроси от съдебната практика по трудово право, лектор Светла Цачева, съдия във Върховен касационен съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

2015

15 декември 2015 Семинар Актуални въпроси на Семейния кодекс, лектор Стилияна Григорова, съдия в Софисйки градски съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

9 декември 2015 Семинар Владелчески искове – вземания на владелеца срещу собственика. Отношения между съсобственици във връзка с поддържането и подобряването на общата вещ, необходими разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 ЗН. Предявяване на вземанията. Лектор: Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

2015 Участие в конференция „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество, Теоретичен семинар,  22  – 23.10.2015 г. ТУ-София, Стопански факултет, катедра „Правни и хуманитарни науки“;

6 октомври 2015 Конференция  «Авторското право в ерата на социалните мрежи» (с лектори и презентатори: проф. д-р Нели Огнянова, адв. Емил Георгиев, Еленко Еленков, Велислава Попова – гл. редактор на Дневник.бг, организирана от Икономедия;

29 септември 2015 Семинар Нови положения и практически въпроси при установяване и доказване на наследствено правоприемство във връзка с прилагането на регламент № 650/2012 г. относно трансграничните наследявания (Регламент 650/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейското удостоверение за наследство). Лектор: Ивайло Иванов – нотариус, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

3 юли 2015 Семинар Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2013 на ОСГТК на ВКС, лектор Борислав Белазелков, съдия във ВКС, организиран от АПИС и СЮБ;

9 юни 2015 Семинар Защита срещу незаконно уволнение. Основания за прекратяване на трудовия договор. Съдебна практика, лектор Силвана Гълъбова, съдия в Софисйки районен съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

12 -13 май 2015 Семинар Първа и втора фаза на делбеното производство, лектор Светлана Калинова, съдия във Върховния касационен съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

26 февруари 2015 Семинар Проблеми, свързани с делата за произход, лектор Галя Митова, съдия в Софийски градски съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

24 февруари 2015 Семинар Служебното начало в съдебното производство по оспорване на административни актове. Особености на съдебното производство по оспорване на ревизионни актове, лектор Милена Златкова, съдия във Врховен административен съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

17 февруари 2015 Семинар Адвокатска защита по дела за обида и клевета водени срещу журналисти, лектор адвокат Васил Василев, Софийска адвокатска колегия,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

04 февруари 2015 Семинар Новата международночастноправна уредба на гражданските и търговските дела – Регламент № 1215/2012г., лектор адвокат д-р Боряна Мусева, Софийска адвокатска колегия,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

2014

05 декември 2014 Международен семинар Лобирането за адвокатската професия – мисия на делегацията на адвокатурите на Франция, лектор адвокат Жан-Жак Форер, Председател на „Делегация на френските адвокатури – Брюксел”, адвокат от Адвокатска колегия – Страсбург и от Адвокатска колегия Брюксел (списък „Е”),  организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, Софийски адвокатски съвет, Съвета на Парижката адвокатура, Делегация на адвокатурите на Франция и Клуб на адвокатите-франкофони;

18 ноември 2014 Семинар Правни проблеми по вписванията на актове за прехвъряне на вещни права, лектор адвокат Валя Гигова, Софийска адвокатска колегия,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

11 ноември 2014 Семинар Проблеми на съдебната делба, лектор съдия Калина Анастасова, заместник-председател на Софийски районен съд,  организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

13 май 2014 Семинар Адвокатската защита в наказателното производство, лектор адвокат Димо Вергил Димов от САК, член на ВАдС, организиран от Софийска адвокатска колегия;

30 април 2014 Семинар Актуални въпроси по приложението на Тълкувателно решение №1/2012, ВКС, ОСГТК относно придобивната давност, лектор  съдия Борислав Белазелков – съдия във Върховен касационен съд, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

29 април 2014 Семинар Първоначална организация и характерни специфики на процесуалното поведение на адвоката в гражданския и в административния процес, организиран от Софийска адвокатска колегия;

11 февруари 2014 Семинар Възстановяване на недължимо платено публично задължение съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

2013

20 ноември 2013 Семинар Достъп до обществена информация, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

15 май 2013 Семинар АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО ОТ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. Несътоятелност, преобразуване, пререгистрация и заличаване на търговски дружества, търговски спорове, организиран от Съюз на юристите в България и АПИС;

9 май 2013 Семинар Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

30 април 2013 Семинар Вписване на съдебни решения и искови молби, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

26 април 2013 Семинар Обществени поръчки – практически въпроси, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

18 април 2013 Семинар Законова уредба на недвижимите имоти по ЗКИР, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

21 март 2013 Семинар Обжалване на административни актове, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

19 март 2013 Семинар Отстраняване на грешки и непълноти по ЗКИР, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

14 март 2013 Семинар Въззивно и касационно обжалване на решенията и определенията по ГПК, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

05-07 март 2013 Семинар Изпълнително производство, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

27 февруари 2013 Семинар Съдебно производство по трудови дела, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

26 февруари 2013 Семинар Родителски права и задължения при дела с международен елемент, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

20 февруари 2013 Семинар Актуални въпроси по Закона за административните нарушения и наказания, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

13 февруари 2013 Семинар Заповедно производство по ГПК, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

12 февруари 2013 Семинар Проблеми на производството, образувано по тъжба на пострадалия, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

7  февруари 2013 Семинар Делба на недвижим имот – съдебно и нотариално производство, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

2012

11 декември 2012 Семинар Специални разузнавателни средства, организиран от Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”;

5 декември 2012 Семинар Промените в Закона за устройство на територията, организиран от АПИС и Съюза на юристите в България;

20 – 22 ноември 2012 Семинар „Недействителност на сделките“ I  и II част, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

15 ноември 2012 Семинар „Актуални проблеми по събиране на вземанията“ /ГПК, ЗОЗ, ТЗ/, организиран от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“;

11 октомври 2012 Практически семинар на тема: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ. Организиран от Софийски адвокатски съвет;

20 септември 2012  Семинар на тема „Актуални въпроси на трудовите и осигурителните правоотношения„, организиран от АПИС и Съюза на юристите в България.

19-20 май 2012 Обучение по Tрансгранична медиация по проект „Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове“, изпълняван от Професионална асоциация на медиаторите в България, Integrierte Mediation e.V. – Германия и GEMME – Европейската асоциация  на съдиите за медиация;

18 май 2012 Семинар – обучение АПК – прилагане и практика, организатор СИЕЛА Софт енд Паблишинг АД;

17 май 2012 Научно-практическа конференция НОВИЯТ СЕМЕЕН КОДЕКС В ИЗПИТАНИЕТО НА ПРАКТИКАТА – достижения, проблеми, тенденции, организатор АПИС БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО”;

11.04.2012 – 27.06.2012 Семинар – обучение по въпросите на Aрбитражното производство, организатор Арбитражен съд към БТТП;

2012 Участие в конференция, “ВЪОБРАЖЕНИЕТО ДНЕС” – международна интердисциплинарна конференция, Априлци 2012;

2011

09 декември 2011 Семинар Практически въпроси по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Организатор СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ,  АПИС БЪЛГАРИЯ и фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО”;

28 ноември 2011 Семинар по ДОПК – Издаване на ревизионен акт; Административно обжалване на ревизионен акт; Съдебно обжалване на ревизионен акт; Изпълнение на ревизионните актове; Практика на Европейския Съд по Правата на Човека и Европейския съд в Люксембург., Организатор Софийска адвокатска колегия;

15 април 2011 Семинар Законодателните промени и съдебната практика по новия Граждански процесуален кодекс, организатор СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ,  АПИС БЪЛГАРИЯ и фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО”;

2011 Участие в 3rd CEE Forum Conference; Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, Белград 2011;

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани