Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Решение № 144 от 10.03.2022 г. на МС за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  144

от     10 март     2022 година

ЗА предоставяне на временна закрила на разселени лица от украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България

На основание чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  1. Предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила.
  2. Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок една година.
  3. Лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, получават временна закрила считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г.
  4. Приложение № 5 от Националния план за действие при временна закрила в Република България, приет с Решение № 506 на Министерския съвет от 2011 г., се изменя съгласно приложението.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Калина Константинова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов


Коментари


Все още няма коментари за “Решение № 144 от 10.03.2022 г. на МС за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани