Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Относно отговорността за неизпълнение на съдебно решение по АПК

Относно отговорността за неизпълнение на съдебно решение по АПК

Автор: адв. Даниела Симеонова-Коруджиева

 

В АПК е налице специална разпоредба предвиждаща наказание за неизпълнение на актове на съда:

Чл. 304. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, извън случаите по дял пети, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението, освен ако това се дължи на обективна невъзможност.

Както и специален процесуален ред за налагане на наказание при неизпълнение на съдебни актове:

Чл. 306. (1) В случаите на нарушения по чл. 304 актове за установяването им не се съставят.

(2) Наказанията се налагат с разпореждане на председателя на съответния съд или на овластено от него длъжностно лице.

(3) Преди налагане на наказанието на нарушителя се дава възможност да даде писмени обяснения в 14-дневен срок от съобщаването и да посочи доказателства. Наказващият орган може да събира и други доказателства.

(4) Препис от разпореждането се връчва на нарушителя.

(5) Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на същия съд в 7-дневен срок от връчването му.

(6) Съдът решава делото по същество. Решението му не подлежи на обжалване.

Този ред е от особено значение особено в случаите, когато административен орган не изпълнява съдебно решение – например за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ, при не издаване на документ, въпреки наличието на влязло в сила съдебно решение и пр. Като тази отговорността е лична, глобата се налага не на органа, а на конкретния човек, физическото лице, което не изпълнява решението [1].

В правната теория се приема, че административнопроцесуалните нарушения пречат на реализацията на редица жизненоважни права и законни интереси на гражданите и организациите [2]. Това действително е така, затова улеснения процесуален ред за установяване и наказване на конкретно длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт следва да се приветства.

Компетентен да установи и накажа е съответния съд, чиито акт не е изпълнен в рамките на производство по чл. 304 и 306 АПК, след сезиране за неизпълнението на съдебно решение. Следва образуването на преписка, в рамките на която на уличеното длъжностно лице се дава възможност да представи писмени обяснения в 14-дневен срок от съобщаването и да посочи доказателства за своите твърдения. Съдът може да събира и други доказателства. Ако се прецени, че длъжностното лице виновно не е изпълнило задълженията си, с разпореждане от едноличен съдия му се налага глоба. Размерът на глобите е между 200 и 2000 лева (Чл. 304. (1)). При неизпълнение, което е повторно – съгласно чл.304 ал.2 от АПК – се налага глоба от по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението, освен ако това се дължи на обективна невъзможност: (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението, освен ако това се дължи на обективна невъзможност [3].

За да е налице повторност, следва да е изтекла една седмица от срока за изпълнение на съдебния акт [4]. Според пр. 1 на ДР на АПК повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение [5].

Според правната теория, за да е налице обективна невъзможност следва да са налице обстоятелства, при които длъжностното лице да не е в състояние да се произнесе поради обстоятелства, свързани с личността му – болест, отпуск и подобни [6].

Т.е. при налагане на наказание за не изпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт не е предвидена отделна установителна фаза, но за това пък предполагаемия извършител бива уведомен за откриване на производството и за възможността в 14-дневенс рок да представи обяснения и възражения, така също могат да бъдат събрани и други доказателства. Наказанието с е налага с разпореждане от председателя на съда, издал неизпълнения акт [7]. Препис от разпореждането се връчва на нарушителя. То подлежи на обжалване пред тричленен състав на същия съд в 7-дневен срок от връчването му. Съдът решава делото по същество. Решението му не подлежи на обжалване.

 

 

 

[1] Хората не знаят, че могат да искат санкции за неизпълнение на Решение – съдия Елена Златинова в „Правен свят“, Веселинова., М. (http://legalworld.bg/13724.horata-ne-znaiat-che-mogat-da-iskat-sankcii-za-neizpylnenie-na-reshenie.html) (20.10.2016)

[2] Тодоров., Иван, С, 2006, в Коментар на АПК, дял шести, Административни нарушения и наказания, стр. 506 и сл.

[3]  Съдия Ел. Златинова, цит.  по-горе: „Само че досега нито един гражданин не е поискал от съда да наложи такава глоба, която иначе изглежда напълно способна да депресира който и да е арогантен чиновник.“ (http://legalworld.bg/13724.horata-ne-znaiat-che-mogat-da-iskat-sankcii-za-neizpylnenie-na-reshenie.html) (20.10.2016)

[4] Тодоров., Иван, С, 2006,  в Коментар на АПК, дял шести, Административни нарушения и наказания, стр. 510 и сл. „Изключително засилена е санкцията при повторност на неизпълнението – по 500 лв. з авсяка седмица на неизпълнението. За да е налице повторност, следва да е изтекла една седмица от срока за изпълнението на съдебния акт.“

[5] Така и в Лазаров., К, Тодоров., И. Административен процес, С, 2009, стр. 345;

[6]  Тодоров., Иван, С, 2006,  в Коментар на АПК, дял шести, Административни нарушения и наказания, стр. 510;

[7] Цит. съч. стр. 348.


Коментари


Един коментар за “Относно отговорността за неизпълнение на съдебно решение по АПК”

Файда от тази норма няма! Пример:
Имам формиран мълчалив отказ, който обжалвам.
Местният АС (който си е гъсти с кмета) спира делото с определение, че нямам основания за обжалване.
Обжалвам с частна жалба пред ВАС и делото е върнато с указания, че действително има формиран мълчалив отказ, който подлежи на обжалване.
Местният АС вече от нема и къде постановява кмета да се произнесе с мотивиран отказ или разрешение по моето заявление.
Чакам 1, 2 , 3 месеца да си получа мотивирания отказ и като не получавам нищо подавам жалба до съда с изкане за налагане на санкция по чл.304 АПК.
Съдът отхвърля жалбата като неоснователна – мотиви имало предприети действия.
Вече мина почти година и пак подавам същата жалба – местният АС пак я отхвърля, като се мотивира, че кмета бил предприел действия и чакал да му отговорят от „Марс“ дали да се произнесе или не по моето заявление.
Подадох сигнал до прокуратурата, че местният АС възпрепядства и действа като помагач на нурушителя – кмета, което му действие представлява престъпление по НК. Надявам се поне това да накара местните адм. съдии да спазват законите. Все още очаквам развитие от към прокуратурата.

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани