Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Обжалване пред съд на съставяните по ЗДвП наказателни постановления и електронни фишове за налагане на глоба до 50 лева

Доскоро, поради хипотезата на нормата на чл. 189, ал. 13 (предишна 5, доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) на ЗДвП, че не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително, практиката по обжалването на въпросните наказателни постановления беше противоречива.

Много съдилища и съдебни състави прилагаха директно нормата на чл. 6 §1 на Конвенцията за защита правата на човека (в сила за РБ от 1992г.), с аргумента, че в противен случай се нарушава правото на справедлив и публичен процес в разумен срок от независим и безпристрастен съд.

Например, в Определение от 03.12.2008г. на Административен съд – Пловдив по ч.к.н.а.х.д. №2171/2008г. се приело, че обжалването на наказателно постановление, с което е наложена глоба до 50 лева е недопустимо, защото този род актове са изрично изключени от обхвата на съдебния контрол.

Обратно, много състави приемат за недопустимо субектите, на които са наложени наказания в размер до 50 лева да се лишават от правото на средство за защита и се позовават на чл. 47  и чл. 48 от Хартата за основните права на Европейския съюз, част от Общностното право, което пък от своя страна е приложимо за РБ считано от 01.01.2007г., както и споменатата норма на чл. 6 §1 на Конвенцията за защита правата на човека:

Определение/16.04/2010г. на Административен съд – Кюстендил по ч.к.н.а.х.д. № 90/2010г.; Определение/10.06/2010г. на Административен съд – Кюстендил по ч.к.н.а.х.д. № 171/2010г.; Определение 1297/28.05/2010г. на Административен съд – Бургас по ч.к.н.а.х.д. № 607/2010г.; Определение 23/26.10/2010г. на Административен съд – Шумен по ч.к.н.а.х.д. № 200/2010г.; Определение 98/18.04/2011г. на Административен съд – Велико Търново по ч.к.н.а.х.д. № 10069/2011г.; и др.

След постановеното от Конституционния съд Решение №1/ 01.03.2012г. по КД №10/2011г., с което Конституционният съд се произнесе и обяви за  противоконституционна нормата на чл.189, ал.13 от Закона за движение по пътищата, подобни правни еквилибристики няма да се налагат, поради факта, че обявяването на дадена норма или акт за противоконституционна има за последица автоматичното й неприлагане, съгласно чл. 22, ал. 2 на ЗКС.

Конституционният съд няма правомощието да отмени закон и/или норма (правомощието да отменя принадлежи на единствено на законодателния орган по Конституция – Народното събрание), но в този случай,  съответният нормативен текст престава да се прилага, престава да бъде нормативен/законов регулатор, обезсилва се и губи действието си. Съгласно чл. 14, ал. 6 на Закона за Конституционния съд: „Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.“

Коментар на горецитираното Решение №1/ 01.03.2012г. на Конституционния съд на РБ по КД №10/2011г., с което е обявена за  противоконституционна нормата на чл.189, ал.13 от ЗДвП можете да прочетете в блога: тук


Коментари


Един коментар за “Обжалване пред съд на съставяните по ЗДвП наказателни постановления и електронни фишове за налагане на глоба до 50 лева”

Здравейте, на 15.6.2013 имам издаден ел. фиш със снимка за превишена скорост в населено място за 200лв. Фишът е приет от мен, не е платен. Към момента седи като задължние, което подлежи на разпределение от публичен изпълнител в НАП. Доколкото разбрах, давността е 5г по ДОПК. Защо давността е по ДОПК, а не по ЗАНН? Не ми е връчено до момента НП, не знам и дали е издадено – не съм уведомена. Как мога да разбера дали се счита за връчено чрез отбелязване? Как мога да разбера дали е издадено НП и кога? Изпълнително дело не е образувано. Доколкото знам, ел. фишове са атакуеми в съда. На какво основание най-общо? Ел. фиш е в ролята на АУАН, така ли? Благодаря.

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани