Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Основни въпроси на авторското право и регламентация на издателския договор по ЗАПСП

Законът за авторското право и сродните му права (В сила от 01.08.1993 г.) урежда основните въпроси на авторското и сродни на авторското права по един съвременен и достатъчно адекватен начин. Основно положение е, че авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор. Авторските права са наследими – след смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му.

Използването на дадено авторско произведение може да се преотстъпи с изричното и писмено съгласие на автора – чрез договор.

С договора за използване на произведението авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение. Когато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица.

Когато отстъпи на ползвател неизключително право за използване на произведение, авторът може сам да го използва, както и да отстъпва неизключително право върху същото произведение на трети лица.

Както беше споменато по-горе, отстъпването на изключително право се извършва изрично и писмено. Ако липсва подобна уговорка, смята се, че е отстъпено неизключително право за използване на произведението.

Ако в договора не е уговорен срок, смята се, че правото да се използва произведението е отстъпено за три години. Договорът за използване на произведение може да се сключи за срок до десет години. Когато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет години.

Нищожен е договорът, с който авторът отстъпва правото да се използват всички произведения, които той би създал, докато е жив.

В раздел II, чл. 43-53 е регламентирана материята по сключването на т.н. издателски договор и неговото приложение. Договорът може да се характеризира като двустранен, консесуален, формален, възмезден и срочен договор

Съгласно чл. 43 ЗАПСП, с издателския договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение. С издателски договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът се задължава да създаде. Т.е. две са разновидностите на издателския договор:

 • За издаване на готово произведение
 • За издателска поръчка

Важно е да се има предвид, че се:

 • Отстъпват се максимум две правомощия – за възпроизвеждане и разпространание на произведението;
 • Отстъпването е винаги за определен срок;
 • Отстъпването е възмездно;

Задължителни реквизити на договора са:

 1.  Дата и място на сключването на издателския договор.
 2. Индивидуализиращи данни на страните.
 3. Предмет на договора – вид на произведението и заглавие.
 4. Тираж на изданието.
 5. Приблизителният обем на произведението.
 6. Срок на договора.
 7. Срок за предаване на ръкописа.
 8. Размер на възнаграждението и ред (начин) за плащането му.
 9. Отговорност за нарушаване на договора.

В чл. 47 на ЗАПСП са формулирани особените диспозитивни правила – т.е. ако в издателския договор не е предвидено друго, смята се, че:

 • На издателя е отстъпено правото само за едно издание;
 • На издателя е отстъпено правото да издаде произведението в тираж, не по-голям от десет хиляди екземпляра;
 • На автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението;
 • Броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не може да бъде по-малък от пет екземпляра на всяко издание;
 • Издателят има право да издаде произведението на езика, на който е предадено;
 • Издателят може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.

Преди да пристъпи към следващо издание, издателят е длъжен да даде на автора възможност да внесе изменения и допълнения в произведението.

Издателят е длъжен да връща оригиналите на произведенията на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации и други оригинали, предложени му за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго.

Ако възпроизведените, но непуснати в продажба екземпляри от произведението погинат изцяло или отчасти не по вина на издателя, последният може в едногодишен срок да възстанови погиналите екземпляри, без да заплаща за това възнаграждение на автора.

Прекратяване на издателския договор

Съгласно чл. 51 ЗАПСП, ако не е уговорено друго, издателският договор се прекратява с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание – с изчерпване на тиража на последното издание.

Ако не е уговорено друго, авторът може да прекрати предсрочно издателския договор едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това. В този случай, полученото вече от автора възнаграждение не подлежи на връщане.

Издаване за сметка на автора

Съгласно Чл. 53, ал. 1 ЗАПСП, авторът може да възложи за собствена сметка на издател да възпроизведе и разпространи определен брой екземпляри от произведението.  Авторът може да уговори с издател да възпроизведе и разпространи екземпляри от произведението, като участва в разходите по издаването и в приходите от разпространението.


Коментари


Все още няма коментари за “Основни въпроси на авторското право и регламентация на издателския договор по ЗАПСП”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани